Centrum Ostoya - biuro matrymonialno poznawcze
 1. Klientem Centrum Matrymonialno-Partnerskiego OSTOYA zwanego dalej CMP Ostoya może zostać każda osoba pełnoletnia, która jest stanu wolnego (panna/kawaler, rozwiedziony/-a, wdowiec/-a, stała separacja).
 2. Podstawą przyjęcia w poczet klientów CMP Ostoya jest wypełnienie Ankiety-Zgłoszenia, w której Klient składa oświadczenie, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe a jego jedynym celem przynależności do CMP Ostoya jest znalezienie partnera życiowego.
 3. Klient wyraża zgodę na prezentowanie ofert kandydatów oraz działania zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu.
 4. Klient upoważnia CMP Ostoya do reprezentowania go przed innymi osobami w działaniach matrymonialno-poznawczych dotyczących realizacji celu opisanego w pkt. 2.
 5. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i informacji podanych w Ankiecie-Zgłoszeniu oraz za zdarzenia będące konsekwencją podania nieprawdziwych lub mylnych danych.
 6. CMP Ostoya zapewnia, swoim Klientom, pełną dyskrecję oraz ochronę danych osobowych szczególnie nazwiska, danych teleadresowych oraz zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia usług matrymonialno – poznawczych.
 7. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) CMP OSTOYA informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 9. Wypełniając Ankietę - Zgłoszenie Klient zostaje poinformowany o nowych przepisach, które przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy jego dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma prawa oraz jakie obowiązki ma CMP Ostoya jako administrator Pani/Pana danych a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
 10. Klient nie musi podejmować żadnych działań. Nie ma konieczności kontaktować się z CMP Ostoya ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami na https://www.ostoya.com.pl/o-nas-2/rodo.html lub pobrać je bezpośrednio w siedzibie firmy
 11. Klient zobowiązuje się dostarczyć co najmniej jedno –dwa zdjęcia dobrej jakości wizerunkowej i przydatne do prawidłowej realizacji celu pkt.2. Regulaminu. Zdjęcia można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Możliwe jest wykonanie bezpłatnych zdjęć w siedzibie biura.
 12. Wizerunek Klienta, jest szczególnie chroniony a wgląd w zdjęcia jest możliwy na miejscu w biurze i tylko dla osób będących zarejestrowanymi klientami CMP Ostoya.
 13. Podstawowy czas trwania członkostwa wynosi 6 miesięcy. Przewiduje się możliwość zawieszenia wykonywania usługi na czas 2 miesięcy ze względu na budowanie relacji z nowym partnerem, wyjazd, urlop, chorobę lub inną czasową niedyspozycję. Całkowity okres zawieszenia można dzielić na krótsze odcinki czasowe.
 14. Okres zawieszenia oraz odwieszenia oferty należy każdorazowo zgłaszać personelowi Biura. Czas trwania członkostwa, w ramach opłaty wniesionej przy zapisie, zostanie przedłużony o okres zawieszenia.
 15. W przypadku konieczności przedłużenia współpracy z CMP Ostoya, w celu kontynuacji działań matrymonialno - poznawczych, możliwe jest przedłużenie Umowy o kolejny okres członkowski. W takim przypadku Klientowi przysługuje, ustalany indywidualnie, rabat w cenie usługi.
 16. Kandydaci są ze sobą kontaktowani po wzajemnej akceptacji, która oznacza jednocześnie deklarację nawiązania kontaktu z poleconą osobą możliwie jak najszybciej i w czasie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania numeru telefonu.
 17. Klient każdorazowo zobowiązany jest o informowanie pracowników CMP Ostoya o wyniku spotkań z poleconymi i zaakceptowanymi kandydatami. W zależności od ustaleń z klientem usługa matrymonialno-poznawcza będzie kontynuowana lub zostanie zawieszona do odwołania.
 18. Klient przyjmuje do wiadomości, że jednorazowo może otrzymać jeden kontakt na zasadzie wyłączności. Kolejny kontakt może być przedstawiony po zakończeniu poprzedniej znajomości lub jeżeli znajomość nie została nawiązana z przyczyn obiektywnych.
 19. Każdy Klient jest zobowiązany do zaniechania dalszych kontaktów z partnerem jeżeli ten nie wyrazi zgody na kontynuację znajomości.
 20. W przypadku skarg na zachowanie Klienta rażąco naruszającego zasady współżycia społecznego lub zasady niniejszego regulaminu Biuro zastrzega sobie prawo do zastosowania środków zaradczych w postaci:
  a/ upomnienia ustnego lub pisemnego Klienta
  b/ czasowego zawieszenia wykonywania Umowy
  c/ ostatecznego wypowiedzenia Umowy
 21. Okoliczności pkt. 20b wykluczają możliwość przedłużenia Umowy o okres niewykorzystany a okoliczności pkt. 20b i 20c wykluczają możliwość żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres członkostwa.
 22. CMP Ostoya nie ingeruje w relacje między potencjalnymi partnerami a ich osobiste kontakty podlegają wzajemnej odpowiedzialności.
 23. Odpowiedzialność Biura jest wyłączona w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych przekraczających kompetencje Biura oraz niemożliwych do przewidzenia. Klient nie ma prawa do wnoszenia pretensji z tego tytułu ani do roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Biura.
 24. Klient ma prawo do rezygnacji z usług i odstąpienia od Umowy z CMP Ostoya. W takim przypadku zwrot opłat za zamówioną usługę nie przysługuje. W przypadku płatności ratalnych, opłacenie kolejnych rat jest wymagane nawet w przypadku rezygnacji z usług.
 25. CMP Ostoya ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę i odstąpić od wykonywania usługi jeżeli usługa jest niemożliwa do wykonania. W takim wypadku klient może wystąpić do Zarządu CMP Ostoya z wnioskiem o częściowy zwrot zapłaconej kwoty netto za niewykorzystany czas członkostwa.
 26. Każdy Klient zobowiązany jest do pełnej dyskrecji wobec osób poznanych za pośrednictwem CMP Ostoya. Bezwzględnie zakazane jest wykorzystywanie informacji osobistych o kliencie uzyskanych, w zaufaniu, za pośrednictwem Biura lub bezpośrednio od Klienta.
 27. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie jakichkolwiek danych a w szczególności danych teleadresowych, prywatnych informacji a także osobistych opinii o osobach poznanych za pośrednictwem CMP Ostoya innym klientom oraz osobom trzecim. Niedozwolone jest również wykorzystywanie danych wymienionych w pkt. 26 i 27 do celów reklamowych, marketingowych lub innych niezgodnych z ich przeznaczeniem.
 28. W przypadku naruszenia pkt. 26 i 27 niniejszego Regulaminu, CMP Ostoya zastrzega sobie możliwość zastosowania środków zaradczych wymienionych w pkt. 20 Regulaminu a w przypadku poważnego naruszenia tych zasad, zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia z żądaniem odszkodowawczym w związku z naruszeniem dóbr osobistych zgodnie z art. 23 i 24 §1 KC.
 29. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku zawarcia Umowy z CMP Ostoya na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron) z wyłącznym wykorzystaniem internetu, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej) klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 30. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, klient jest zobowiązany do poinformowania CMP Ostoya o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub mailową przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 31. Jeżeli warunki pkt. 29 i 30 niniejszego Regulaminu zostaną dopełnione i jeżeli została opłacona opłata członkowska, zostanie ona zwrócona niezwłocznie ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym CMP Ostoya zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 32. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że strony zgodzą się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
 33. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu jednocześnie zawiadamiając o zaistniałych zmianach poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.ostoya.com.pl.
Zapoznałem się z niniejszym regulaminem działania Centrum Matrymonialno Partnerskiego OSTOYA i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad.
 
Data ………..…………. Podpis klienta ……………………………………