Centrum Ostoya - biuro matrymonialno poznawcze

RODO – chronimy Twoje dane osobowe

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) Centrum OSTOYA (Centrum Matrymonialno Poznawcze) OSTOYA informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Centrum Ostoya jako administrator Pani/Pana danych a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.
Nie musi Pan/Pani podejmować żadnych działań. Nie ma konieczności kontaktować się z Centrum Ostoya ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.
Informacje o danych osobowych dotyczą następujących kwestii : w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest CENTRUM OSTOYA z siedzibą w Warszawie 00-052, ul. Mazowiecka 11/4 NIP: 5210336861 REGON: 010868311
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mazowiecka 11/4, 00-052 Warszawa
  lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ostoya.com.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie realizacja Umowy łączącej Panią/Pana z nami, której celem jest dokonanie czynności zmierzających do doborów partnerskich wg zgłoszonych oczekiwań klienta i wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody osoby, której te dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 5. CMP OSTOYA może udostępnić także niektóre dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w takim zakresie o ile jest niezbędne do realizacji w/w Umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom CMP Ostoya kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez firmę usług, jak również w celach statystycznych i marketingowych.
 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  - upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe)
  - świadczące usługi:
  - z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
  - informatyczne i nowych technologii
  - marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji)
  - obsługi telefonicznej lub elektronicznej
  - płatnicze
  - księgowo-finansowe
  - audytorskie i kontrolne
  - prawne i windykacyjne
  - firmy z którymi współpracujemy (nasi partnerzy)
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim poza Europejskim Obszarem gospodarczym.
 11. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu
  - badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz satysfakcji z usług do 1 miesiąca od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu
  - badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
 12. Prawo do sprzeciwu.
  Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
  Jeżeli wniesie Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.
  Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:
  - badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz satysfakcji z usług
  - badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności
  - ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych
  - do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
  Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Centrum Ostoya. Dane kontaktowe podane są wyżej.
 13. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencji ich niepodania
  Podanie danych osobowych było dobrowolne i niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy.
  Informujemy również, że:
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami