RODO

RODO – chronimy Twoje dane osobowe

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) Centrum OSTOYA (Centrum Matrymonialno Poznawcze) OSTOYA informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.


Nowe przepisy przede wszystkim w sposób jednolity określają, kiedy Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, jakie ma Pani/Pan prawa oraz jakie obowiązki ma Centrum Ostoya jako administrator Pani/Pana danych a także zasady zabezpieczenia tych danych osobowych.


Nie musi Pan/Pani podejmować żadnych działań. Nie ma konieczności kontaktować się z Centrum Ostoya ani wypełniać dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.


Informacje o danych osobowych dotyczą następujących kwestii : w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.


W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest CENTRUM OSTOYA z siedzibą w Warszawie 00-052, ul. Mazowiecka 11/4 NIP: 5210336861 REGON: 010868311


2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mazowiecka 11/4, 00-052 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@ostoya.com.pl.


3. Celem przetwarzania danych jest wyłącznie realizacja Umowy łączącej Panią/Pana z nami, której celem jest dokonanie czynności zmierzających do doborów partnerskich wg zgłoszonych oczekiwań klienta i wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody osoby, której te dane dotyczą.


4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.


5. CMP OSTOYA może udostępnić także niektóre dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w takim zakresie o ile jest niezbędne do realizacji w/w Umowy.


6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom CMP Ostoya kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez firmę usług, jak również w celach statystycznych i marketingowych.


7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.


8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO


9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe)
- świadczące usługi:
- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
- informatyczne i nowych technologii
- marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji)
- obsługi telefonicznej lub elektronicznej
- płatnicze
- księgowo-finansowe
- audytorskie i kontrolne
- prawne i windykacyjne
- firmy z którymi współpracujemy (nasi partnerzy)


10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim poza Europejskim Obszarem gospodarczym.


11. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu
- badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz satysfakcji z usług do 1 miesiąca od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu
- badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu.

 

12. Prawo do sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Jeżeli wniesie Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:
- badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz satysfakcji z usług
- badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności
- ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych

- do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych


Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Centrum Ostoya. Dane kontaktowe podane są wyżej.


13. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencji ich niepodania
Podanie danych osobowych było dobrowolne i niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy.

 

Informujemy również, że:

 

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

 

Copyright © 2017 OSTOYA - Centrum Matrymonialno - Zapoznawcze

ul. Mazowiecka 11/4, 00-052 Warszawa

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK

 

facebook